தமிழ் ஒருங்குறியில் கிரந்தம்:- தமிழக முதல்வர் கலைஞர் அவரசக் கடிதம்

தமிழில் உள்ள ஒருங்குறியில் (யூனிகோடு) பிற மொழி ஆதிக்கத்தைத் தடுக்க, தமிழக முதல்வர் கலைஞர் மு.கருணாநிதி அவர்கள்,
இந்திய நடுவண் அரசுக்கு எழுதிய அவசரக் கடிதம்
கருத்துகள் இல்லை: